Zalety mediacji

Mediacja to DOBROWOLNOŚĆ

– mediacja jest podejmowana i prowadzona za zgodą stron, strony mają też wpływ na wybór osoby mediatora, każda ze stron może zrezygnować z kontynuowania mediacji na każdym jej etapie.

Mediacja to POUFNOŚĆ

– mediator, strony oraz inne osoby uczestniczące w mediacji (pełnomocnicy, eksperci) są zobowiązane do zachowania w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Mediacja to BRAK skomplikowanych formalności

– wystarczy zgłosić się do WCAM w Łodzi.

Mediacja jest TANIA

– minimum 5 razy tańsza niż postępowanie sądowe.

Mediacja jest SKUTECZNA

– znaczący procent sporów,  w których obie strony zgodziły się na mediację kończy się ukończeniem sporu.

Mediacja jest SZYBKA

– strony przy udziale niezależnego mediatora mogą rozwiązać spór o 13 razy szybciej niż w drodze procesu.

Przebieg mediacji

01

Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.

02

Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

03

Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

04

Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

05

Postępowanie mediacyjne jest wielokrotnie tańsze od prowadzenia sporu sądowego. Co do zasady koszty mediacji obciążają strony. Wszystkie informacje w tym zakresie przekazuje stronom Biuro WCAM przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego.

Mediacja przed rozpoczęciem procesu w sądzie

Mediację można rozpocząć na każdym etapie trwania sporu, także przed rozpoczęciem drogi sądowej. Wystarczy wtedy zgłosić się do WCAM w Łodzi z prośbą o przeprowadzenie mediacji.

Mediacja w trakcie procesu w sądzie

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Złożenie wniosku o mediację przez zainteresowaną stronę może odbyć się w formie pisemnej bądź ustnej podczas posiedzenia. Strony we wniosku o mediację mogą samodzielnie wskazać osobę mediatora, lub pozostawić jego wybór sądowi. Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

Mediacja jako narzędzie zapobiegające konfliktom

Mediacja może być formą zarządzania firmą. W jaki sposób?

Poprzez monitorowanie i rozwiązywanie

– za pomocą mediacji:

– konfliktów między pracownikami,

– konfliktów na linii pracownik – przełożony,

– korzystając z mediatora przy zawieraniu kontraktów na etapie negocjacji.

Dołącz klauzulę mediacyjną do zawieranych kontraktów: umowy handlowe, partnerskie, inwestycyjne, umowy o pracę.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast