Monika Pujan – mediator, szkoleniowiec, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

 

Jest związana z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi od początku jego działalności. Uzyskała wpis na listę mediatorów prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w 2006 roku. Od tego czasu aktywnie współpracuje z sądami, prokuratorami oraz policją z okręgu łódzkiego, na zlecenie których przeprowadziła ponad tysiąc mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

 

Jej główny obszar zainteresowań to  sprawy karne, zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami mediacji w kontekście zjawiska przemocy oraz specyfika konfliktów interpersonalnych z udziałem osób w kryzysie.

 

Od 2015 roku organizuje i prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, w ramach których analizuje uwarunkowania ryzykownych zachowań z perspektywy osób stosujących przemoc, edukuje o mechanizmach przemocy oraz wdraża skuteczne narzędzia naprawcze.

 

Współpracuje z Radą Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu w zakresie promowania wiedzy na temat mediacji, cyklicznie dzieląc się wiedzą i wymieniając doświadczeniami z pracownikami różnych instytucji, służb, które podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych mają bezpośredni kontakt z osobami skazanymi oraz pokrzywdzonymi.

Posiada równie rekomendacje jako mediator i szkoleniowiec: Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Od 2006 roku jest pedagogiem, obecnie nauczycielem dyplomowanym z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w placówce kształcącej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza zachowań ryzykownych, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz komunikacja bez przemocy to nieodzowny element jej pracy, także w kontekście osób z oligofrenią i innymi deficytami.

 

W obszarze mediacji ukończyła studia podyplomowe: ”Mediacja społeczna” na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ i studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła szereg szkoleń m.in.:  „Mediacja w sprawach karnych i cywilnych” (50 godzin) i „Mediacja w sprawach rodzinnych” (40 godzin) zorganizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w Łodzi; „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości; „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”, „Efektywna komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka niepełnosprawnego” zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, „Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu” (30 godzin) zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” . Uczestniczyła w wielu konferencjach oraz wydarzeniach związanych z mediacją.

 

Jest ekspertem merytorycznym z zakresu kwalifikacji rynkowej ,,Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”.

 

Posiada doświadczenie pracy w sądzie. Odbyła staż urzędniczy i w 2003 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Okręgowym w Łodzi uzyskując tytuł sekretarza sądowego.

 

Specjalizacja szkoleniowa :

  • „Potencjał mediacji jako instytucji wspierającej wymiar sprawiedliwości”
  • ,,Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”
  • „Mediacja rodzinne”
  • „Mediacje – sposób na efektywne rozwiązywanie konfliktów w placówkach oświatowych”
  • „Mediator jako ambasador osób wykluczonych społecznie, czyli o osobach z deficytami i niepełnosprawnością w mediacji”
Zmień wielkość czcionki
Kontrast