O Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

WCAM w Łodzi jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania.

Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Uprzednio adwokat, członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta szkoły terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008, jako doktorant związany był naukowo i dydaktycznie z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych, a następnie dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i prawnicze, szczególnie w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa rodzinnego.

Propagator idei mediacji. W swej praktyce zawodowej prowadzi mediacje głównie w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Dydaktyk akademicki w przedmiocie mediacji i negocjacji w administracji publicznej. Trener i konsultant w zakresie mediacji w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Podstawa prawna działania WCAM

Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, w przypadku której instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Cele projektu:  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania, poprzez utworzenie na terenie woj. łódzkiego Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu (WCAM) w okresie: 01.04.2018 – 30.11.2019.
Planowane efekty:  Wszczęcie 47 mediacji w sprawach gospodarczych, przeprowadzenie szkoleń dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz 40 mediatorów w przedmiocie mediacji w sprawach gospodarczych – wzrost wiedzy w tej grupie docelowej w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 175 401,58 zł

Wartość projektu: 1 394 638, 80 zł

Zmień wielkość czcionki
Kontrast