O Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Misją Centrum jest szerzenie idei mediacji oraz innych metod polubownego sposobu rozwiązywania sporów. 

W ramach naszej działalności prowadzimy postępowania mediacyjne w sporach:

  • Administracyjnych
  • Cywilnych
  • Gospodarczych
  • Karnych
  • Pracowniczych
  • Rodzinnych
  • Rówieśniczych
  • Społecznych

 

Naszym priorytetem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

 

W naszej instytucji stawiamy na efektywność oraz synergię wynikające ze współpracy mediatorów specjalizujących się w różnych obszarach, różnych specjalizacji. Łączymy wiedzę prawników z praktyką psychologów, socjologów, humanistów oraz inżynierów. Dzięki takiej płaszczyźnie współpracy nasi mediatorzy wzbogacają wzajemnie swój warsztat pracy, co warunkuje efektywność i wysoki poziom prowadzonych postępowań mediacyjnych, w każdej sprawie.

 

Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

 

WCAM w Łodzi jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania.

Podstawa prawna działania WCAM

Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, w przypadku której instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Cele projektu:  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania, poprzez utworzenie na terenie woj. łódzkiego Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu (WCAM) w okresie: 01.04.2018 – 29.02.2020.
Planowane efekty:  Wszczęcie 47 mediacji w sprawach gospodarczych, przeprowadzenie szkoleń dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz 40 mediatorów w przedmiocie mediacji w sprawach gospodarczych – wzrost wiedzy w tej grupie docelowej w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 175 401,58 zł

Wartość projektu: 1 394 638, 80 zł

Zmień wielkość czcionki
Kontrast