Klauzula mediacyjna dla przedsiębiorców

Procesowi sądowemu można zapobiegać już na etapie zawierania umów z kontrahentami, podwykonawcami czy pracownikami. Strony, umieszczając w umowie klauzulę mediacyjną, zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które mogą pomiędzy nimi zaistnieć, za pomocą mediacji.

Przedstawiamy pozycję klauzuli mediacyjnej dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego do stosowania w umowach z kontrahentami, podwykonawcami, a także pracownikami. Zalecamy stosować tę klauzulę w każdej umowie.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, stosownie do regulaminu Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony, w ramach przeprowadzonego postępowania mediacyjnego, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla …………..

Indywidualna klauzula mediacyjna

Potrzebujesz klauzuli mediacyjnej indywidualnie dopasowanej do potrzeb Twojej firmy?

Zmień wielkość czcionki
Kontrast