Nabór na mediatorów

Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, ogłasza nabór na mediatorów z listy Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, specjalizujących się w sprawach gospodarczych.  

Mediatorem w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, niezależnie od wymagań określonych niżej, może zostać wyłącznie osoba, która posiada doświadczenie w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych polegające na przeprowadzeniu nie mniej niż 10 mediacji rocznie, w okresie nie krótszym niż 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o wpis na listę mediatorów WCAM w Łodzi. 

 Wymagania wobec Mediatora:  

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach, 
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 3. ukończyła 26 lat, 
 4.  zna język polski w mowie i piśmie, 
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, 
 8.  została wpisana do wykazu. 

  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  

 1. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, zwierający zgodę Mediatora na wpis na Listę Mediatorów, oświadczenia o spełnianiu warunków określone powyżej – w formie pisma skierowanego do Centrum, wraz z opisem wiedzy i umiejętności potwierdzonych doświadczeniem w zakresie mediacji. 
 2. Oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, szkoleń, certyfikatów, doświadczenia zawodowego. Kandydat na Mediatora może także złożyć pisemną rekomendację instytucji lub organizacji, z którą kandydat na Mediatora współpracował lub współpracuje, wskazując czas i zakres współpracy, w zakresie mediacji.  
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu nie mniej niż 10 mediacji w sprawach gospodarczych rocznie, w okresie nie krótszym niż 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o wpis na listę mediatorów WCAM w Łodzi.  

Termin, sposób i miejsce składania wniosku:  

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem poleconym na adres Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi lub dostarczyć osobiście do siedziby WCAM w Łodzi (Narutowicza 34, 4 piętro,  sala 406). 

Nabór kandydatów na Mediatorów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od dnia publikacji ogłoszenia do dnia ogłoszenia zakończenia naboru.  

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, zaprasza do współpracy przy wszelkich działaniach związanych w promocją mediacji na terenie województwa łódzkiego.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: biuro@cam-lodz.pl   

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast